Tübitak Kriptoloji Yaz Okulu 2017

by Çağrı POLAT - Temmuz 01, 2017


Dünyadaki teknolojik gelişmelerin sonucu olarak kriptoloji bilimi giderek önemini artırmaktadır. İnternet öncesi dönemlerde genellikle askeri uygulamalar çerçevesinde kısıtlı kalan kriptoloji bilimi, dijital çağ olarak da anılan günümüz dünyasında iletişimin her alanında kullanılmaktadır. İnternet ve benzeri haberleşme ortamlarında güvenli bilgi aktarımının yanı sıra, dijital veri miktarındaki artışa paralel olarak verilerin güvenliği, bütünlüğü, değiştirilemezliği ve kişisel hakların korunması gibi hususlar da konunun pratik uygulamalarında önemli bir yer tutmaktadır.

Dünyada giderek daha çok yatırım yapılan bu bilim dalında yetişmiş insan gücü gerek akademik gerekse endüstriyel alanda talebi karşılamakta yetersiz kalmaktadır. 90'lı yılların başlarında TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü'nün (UEKAE) kuruluşu ile ivmelenen ülkesel bazdaki kriptoloji çalışmaları, üniversitelerimizde konu üzerinde çalışan bilim insanlarının artması ile birlikte giderek yaygınlaşmaya başlamış ve tüm bu gelişmelerin sonucunda da özel sektörde konunun pratik yaşamdaki karşılıklarına odaklanan firmalar oluşmuştur.

Bu bağlamda kriptolojinin, ilgili ve kabiliyetli üniversite öğrencilerine tanıtılması ile ülkemizde konu üzerindeki farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir. Söz konusu eğitimle amaçlanan kriptoloji alanında sinerji oluşumu ve üniversite öğrencileri arasındaki artan farkındalığın, bu konuda akademik ve endüstriyel profesyonel olarak çalışan insan gücü oluşumuna katkı sağlayacağı beklenmektedir.

Üniversite Öğrencileri İçin Kriptoloji Yaz Okulu 2017

Bunlara da Göz Atın

0 yorum